Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 25 юни 2021 г. — ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association международна асоциация с нестопанска цел — IvoG, учредена съгласно белгийското право и Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Automobiles PEUGEOT SA и PSA Automobiles SA

(Дело C-390/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Köln

Страни в главното производство

Ищци: ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association международна асоциация с нестопанска цел — IvoG, учредена съгласно белгийското право, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Ответници: Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

Преюдициални въпроси

Приложими ли са разпоредбите на глава XIV от Регламент (ЕС) 2018/8581 (член 61 и сл., включително приложение X) и към такива модели превозни средства, чийто тип е одобрен за първи път в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/20072 още преди 1 септември 2020 г.?

При отрицателен отговор на този въпрос, допълнително:

Остава ли приложима за тези „стари превозни средства“ глава III от Регламент (ЕО) № 715/2007, а за определянето на таксите — по-специално член 7 от Регламент (ЕО) № 715/2007?

Включва ли понятието „достъп“ до посочената информация, който производителят е длъжен да предостави съгласно член 61, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/858, правото на издателите на техническа информация, предвидено в член 3, точка 45 от Регламент (ЕС) 2018/858, да използват тази информация за задачата, свързана с техните стопански функции по веригата на доставки на пазара на резервни части, или такова правомощие за използване изисква сключването на отделно споразумение за предоставяне на лиценз за ползване и възпроизвеждане, което тогава с оглед на исканото в тази връзка от производителя възнаграждение не попада в обхвата на член 63 от Регламент (ЕС) 2018/858?

При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос и ако глава III от Регламент (ЕО) № 715/2007 се прилага за стари превозни средства, допълнително:

Включва ли понятието „достъп“ до посочената информация, който производителят е длъжен да предостави съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2007, правото на издателите на техническа информация, предвидено в член 3, точка 15 от Регламент (ЕО) № 715/2007, да използват тази информация за задачата, свързана с техните стопански функции по веригата на доставки на пазара на резервни части, или такова правомощие за използване изисква отделно споразумение за предоставяне на лиценз за ползване и възпроизвеждане, което тогава с оглед на исканото в тази връзка от производителя възнаграждение не попада в обхвата на член 7 от Регламент (ЕО) 715/2007?

Трябва ли понятието „разумни и пропорционални такси“ съгласно член 63, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕС) 2018/858 да се тълкува в смисъл, че при определянето на таксите производителят трябва да третира по един и същ начин всички независими оператори съгласно член 3, точка 45 от Регламент (ЕС) 2018/858, без оглед на тяхната икономическа дейност?

При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос и ако глава III от Регламент (ЕО) № 715/2007 се прилага за стари превозни средства, допълнително:

Трябва ли понятието „разумни и пропорционални такси“, съдържащо се в член 7, параграф 1, първа част от изречението от Регламент (ЕО) № 715/2007, да се тълкува в смисъл, че при определянето на таксите производителят трябва да третира по един и същ начин всички независими оператори съгласно член 3, точка 15 от Регламент (ЕО) № 715/2007, без оглед на тяхната икономическа дейност?

При отрицателен отговор на третия преюдициален въпрос:

Трябва ли понятието „разумни и пропорционални такси“, съдържащо се в член 63, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕС) 2018/858, да се тълкува в смисъл, че таксата по принцип може да покрива само разходите на производителя?

При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос и ако глава III от Регламент (ЕО) № 715/2007 се прилага за стари превозни средства, допълнително:

Трябва ли понятието „разумни и пропорционални такси“, съдържащо се в член 7, параграф 1, първа част от изречението от Регламент (ЕО) № 715/2007, да се тълкува в смисъл, че таксата по принцип може да покрива само разходите на производителя?

____________

1     Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 2018 г., стр. 1).

2     Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 2007 г., стр. 1).