Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 13 april 2021 – Porr Bau GmbH mot Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Mål C-238/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i det nationella målet

Klagande: Porr Bau GmbH

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Tolkningsfrågor

1.    Utgör artikel 6.1 i direktiv 2008/981 hinder för nationella bestämmelser enligt vilka avfall upphör att vara avfall först när avfall eller befintliga ämnen, eller de ämnen som härrör från dessa, används som ersättning för råvaror eller produkter som framställts av primära råvaror eller har framställts för återanvändning?

Om fråga 1 besvaras nekande:

2.    Utgör artikel 6.1 i direktiv 2008/98 hinder för nationella bestämmelser enligt vilka uppgrävda massor kan upphöra att vara avfall först genom ersättning för råvaror eller produkter som framställts av primära råvaror?

För det fall att frågorna 1–2 besvaras nekande:

3.    Utgör artikel 6.1 i direktiv 2008/98 hinder för nationell lagstiftning enligt vilken uppgrävda massor inte kan upphöra att vara avfall om formella kriterier (särskilt krav på registrering och dokumentation), som inte har någon miljömässigt relevant inverkan på den genomförda åtgärden, inte uppfylls eller inte uppfylls tillräckligt, trots att de uppgrävda massorna bevisligen understiger de gränsvärden (kvalitetsklasser) som ska iakttas för den specifika avsedda användningen?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s. 3).