Language of document :

Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Германия), постъпило на 18 април 2019 г. — BY и CZ/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-321/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Страни в главното производство

Жалбоподатели: BY, CZ

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси

Може ли отделно лице, което дължи тол такси, да се позовава пред национални съдилища на спазването на разпоредбите относно изчисляването на тол такса съгласно член 7, параграф 9 и член 7а, параграфи 1 и 2 от Директива 1999/62/ЕО, изменена с Директива 2006/38/ЕО1 (независимо от установените там правила по член 7а, параграф 3 във връзка с приложение III), когато при установяването със закон на тол такси държавата членка не е спазила в пълен обхват посочените разпоредби или ги е транспонирала неправилно във вреда на дължащия тол такси?

В случай че отговорът на първия въпрос е утвърдителен:

a) Могат ли и разходите за пътна полиция да се вземат предвид като разходи за експлоатацията на пътната мрежа по смисъла на член 7, параграф 9, второ изречение от Директива 1999/62/ЕО, изменена с Директива 2006/38/ЕО?

б) Води ли превишаването на разходите за инфраструктура, които могат да се вземат предвид в претеглена осреднена тол такса, в размер

aa) до 3,8 %, по-специално когато се вземат предвид разходи, които по същество не могат да се вземат предвид,

бб) до 6 %

до нарушение на забраната за превишаване на разходите по член 7, параграф 9 от Директива 1999/62/ЕО, изменена с Директива 2006/38/ЕО, като последицата е, че в това отношение не се прилага националното право?

В случай че отговорът на въпрос 2б) е утвърдителен:

a) Трябва ли решение на Съда от 26 септември 2000 г. (C-205/982 , т. 138) да се разбира в смисъл, че значително превишаване на разходите в крайна сметка не може да се компенсира чрез впоследствие представено в съдебно производство изчисление на разходите, с което се цели да се докаже, че установеният размер на тол таксата в крайна сметка не превишава разходите, които могат да се вземат в предвид?

б) В случай че отговорът на въпрос 3 а) следва да е отрицателен:

Трябва ли последващото изчисляване на разходите след изтичане на периода, за който се отнася калкулацията, да се основава в пълен обхват на действителните разходи и действителните приходи от тол такси, т.е. не на предположенията в това отношение в първоначалната прогнозна калкулация?

____________

1 ОВ L 15, 2006 г., стр. 8.

2 ОВ C 335, 2000 г., стр. 10.