Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemčija) 18. aprila 2019 – BY, CZ/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-321/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: BY, CZ

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali se lahko posamezni zavezanec za plačilo cestnine pred nacionalnimi sodišči sklicuje na določbe o izračunu cestnine iz členov 7(9) in 7a(1) in (2) Direktive 1999/62/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/38/ES1 (neodvisno od določb člena 7a(3) v povezavi s Prilogo III te direktive), če država članica pri zakonski ureditvi cestnin teh določb ni upoštevala v celoti oziroma jih je v nacionalno pravo v breme zavezanca za plačilo cestnine prenesla napačno?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

a)    Ali se lahko kot stroški obratovanja infrastrukturnega omrežja v smislu člena 7(9), drugi stavek, Direktive 1999/62/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/38/ES, upoštevajo tudi stroški prometne policije?

b)    Ali je prekoračitev v okviru ponderirane povprečne cestnine upoštevanih infrastrukturnih stroškov

aa)    za največ 3,8 %, zlasti, če se upoštevajo stroški, ki jih že po njihovi naravi ni mogoče upoštevati,

bb)    za največ 6 %

v nasprotju s prepovedjo prekoračitve stroškov na podlagi člena 7(9) Direktive 1999/62/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/38/ES, kar ima za posledico, da se nacionalno pravo ne uporablja?

3.    Če je odgovor na točko b) drugega vprašanja pritrdilen:

a)    Ali je treba sodbo Sodišča z dne 26. septembra 2000 v zadevi C-205/982 (točka 138) razumeti tako, da občutne prekoračitve stroškov ni mogoče odpraviti z naknadnim obračunom stroškov v okviru sodnega postopka, s čemer naj bi se dokazovalo, da določena cestnina dejansko ne presega ocenjenih stroškov?

b)    Če je odgovor na točko a) tretjega vprašanja nikalen:

Ali je treba v primeru naknadnega obračuna stroškov po izteku obdobja izračuna v celoti upoštevati dejanske stroške in dejansko zaračunane cestnine, in ne s tem povezane prihodke v okviru prvotnega izračuna, ki temelji na oceni?

____________

1 UL 2006, L 15, str. 8.

2 UL 2000, C 335, str. 10.