Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 28. října 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Německo) – BY, CZ v. Spolková republika Německo

(Věc C-321/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 1999/62/ES – Směrnice 2006/38/ES – Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly – Článek 7 odst. 9 – Článek 7a odst. 1 a 2 – Mýtné – Zásada návratnosti nákladů na pozemní komunikace – Náklady na pozemní komunikace – Náklady na provoz – Náklady na dopravní policii – Překročení nákladů – Přímý účinek – Dodatečné odůvodnění nepřiměřeně vysoké sazby mýtného – Časové omezení účinků rozsudku“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastnice původního řízení

Žalobci: BY, CZ

Žalovaná: Spolková republika Německo

Výrok

Článek 7 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, musí být vykládán v tom smyslu, že náklady na dopravní policii nespadají pod pojem „náklady na provoz“ ve smyslu tohoto ustanovení.

Článek 7 odst. 9 směrnice 1999/62, ve znění směrnice 2006/38, musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby vážené průměrné mýtné překračovalo náklady na pozemní komunikace dané sítě pozemních komunikací o 3,8 % nebo o 6 % z důvodu nezanedbatelných chyb ve výpočtu nebo z důvodu zohlednění nákladů, které nespadají pod pojem „náklady na pozemní komunikace“ ve smyslu tohoto ustanovení.

Jednotlivec se vůči členskému státu může před vnitrostátními soudy dovolávat přímo povinnosti zohlednit pouze náklady na pozemní komunikace uvedené v čl. 7 odst. 9 směrnice 1999/62, ve znění směrnice 2006/38, kterou ukládá toto ustanovení, jakož i čl. 7a odst. 1 a 2 této směrnice, pokud tento stát tuto povinnost nesplnil, nebo pokud ji provedl nesprávně.

Směrnice 1999/62, ve znění směrnice 2006/38, vykládaná ve světle bodu 138 rozsudku ze dne 26. září 2000, Komise v. Rakousko (C 205/98, EU:C:2000:493), musí být vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby byla nepřiměřeně vysoká sazba mýtného dodatečně odůvodněna novým výpočtem nákladů na pozemní komunikace předloženým v rámci soudního řízení.

____________

1 Úř. věst. C 220, 1. 7. 2019.