Language of document :

Žalba koju je 27. siječnja 2021. podnijela Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 18. studenoga 2020. u predmetu T-735/18, Aquind/ACER

(predmet C-46/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER) (zastupnici: P. Martinet, E. Tremmel, agenti, B. Creve, advokat)

Druga stranka u postupku: Aquind Ltd

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu u cijelosti ili djelomično;

ako Sud utvrdi da stanje postupka to dopušta, odbije tužbu u prvostupanjskom postupku kao neosnovanu;

podredno, vrati predmet Općem sudu na odlučivanje u skladu s presudom Suda;

naloži društvu Aquind Ltd snošenje troškova žalbenog postupka i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U pobijanoj je presudi Opći sud prihvatio žaliteljev četvrti i deveti tužbeni razlog, te je na tom temelju poništio Odluku A-001-2018 ACER-ova žalbenog vijeća, odbio tužbu u preostalom dijelu i naložio ACER-u snošenje troškova. U ovoj žalbi, ACER smatra da je Opći sud počinio sljedeće pogreške koje se tiču prava:

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava u odnosu na intenzitet nadzora ACER-ova žalbenog vijeća, općenito i u ovom slučaju, s obzirom na pogreške u složenim tehničkim i ekonomskim ocjenama.

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava u pogledu tumačenja članka 17. stavka 1. točku (b) Uredbe 714/2009.1

____________

1 Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (SL 2009., L 211, str. 15.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 8.)