Language of document :

Talan väckt den 25 juni 2013 – ZZ m.fl. mot EIB

(Mål F-61/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av de individuella besluten om att gentemot sökandena tillämpa en premie enligt det nya prestationsbaserade systemet, om ogiltigförklaring av besluten att bevilja sökandena premier som strider mot det nya prestationsbaserade systemet och om skadestånd från EIB.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de individuella besluten om att gentemot sökandena tillämpa en premie, i den del dessa beslut fattats med tillämpning av det nya prestationsbaserade systemet,

i andra hand ogiltigförklara besluten om att bevilja två av sökandena premier, eftersom dessa strider mot det nya prestationsbaserade systemet,

förplikta svaranden att utge skadestånd,

som en åtgärd för processledning anmoda svaranden att inge vissa handlingar, för det fall att svaranden inte gör det spontant, 

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.