Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 януари 2014 г. — Lebedef/Комисия

(Дело F-60/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Вписване на отсъствията по болест — Неразрешено отсъствие — Приспадане от годишния отпуск, осъществено от органа по назначаването — Подаване на жалба по електронна поща — Осведоменост на заинтересованото лице за наличието на решение — Неотваряне на електронното писмо чрез щракване върху хипервръзка, за да се узнае съдържанието на решението — Допустимост — Срокове — Определяне на датата, от която заинтересованото лице е могло да узнае съдържанието на решението)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)ПредметИскане за отмяна на мълчалив отказ по жалба, подадена от жалбоподателя на основание член 90, параграф 1 от Правилника относно коригиране на вписването на отсъствията му по болест в приложението SysPer2.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Осъжда г-н Lebedef да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската комисия.