Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 14. januar 2014 – Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-60/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – registrering af fravær på grund af sygdom – ulovlig udeblivelse – fradrag i den årlige ferie foretaget af ansættelsesmyndigheden – indgivelse af en ansøgning via e-mail – den berørte parts kendskab til eksistensen af en afgørelse – undladelse af at åbne en e-mail og at få kendskab til indholdet af denne afgørelse ved at klikke på et hyperlink - formaliteten – frister – fastlæggelse af den dato fra hvilken den berørte part kunne få kendskab til afgørelsens indhold)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den stiltiende afgørelse om afslag på den ansøgning, som sagsøgeren indgav i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, vedrørende rettelse af registreringerne af hans sygefravær i SysPer2-systemet.

Konklusion

Sagen afvises.

Giorgio Lebedef bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionens afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT L 274 af 21.9.2013, s. 29.