Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 2 juli 2014 – Psarras/ENISA

(Zaak F-63/13)1

(Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Beëindiging van overeenkomst – Artikel 41, lid 2, sub a, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht om te worden gehoord – Immateriële schade – Besluit als gevolg daarvan onrechtmatig – Extreme inbreuk op rechten van derde – Ambtshalve veroordeling tot betaling van schadevergoeding – Niet-uitvoering van arrest houdende nietigverklaring)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Aristidis Psarras (Héraklion, Griekenland) (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat)

Verwerende partij: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Empadinhas, als gemachtigde, vervolgens S. Purser, als gemachtigde, bijgestaan door C. Meidanis, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker te ontslaan alsmede van het besluit, genomen na het arrest van het GVA in zaak F-118/10, om een andere functionaris in het ambt van boekhouder aan te stellen en, ten slotte, verzoek om vergoeding van de geleden immateriële schade

Dictum

Het besluit van de uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging van 4 september 2012 tot beëindiging van de overeenkomst van tijdelijk functionaris van Psarras wordt nietig verklaard.

Het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 40 000 EUR aan Psarras.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Psarras.

____________

____________

1     PB C 336 van 16.11.2013, blz. 31.