Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 19. marts 2015 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-62/13) 1

(Partsrepræsentants udelukkelse fra retsforhandlingerne – ingen udpegning af en ny repræsentant – sagsøgeren ophørt med at besvare Personalerettens henvendelser – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat A.)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at iværksætte en indeholdelse på 500 EUR og fem indeholdelser af 504,67 EUR i sagsøgerens invalidepension, henholdsvis for månederne juli-december 2012.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-62/13, Marcuccio mod Kommissionen.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1     EUT C352 af 30.11.2013, s. 26.