Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 marca 2015 r. – Marcuccio / Komisja

(Sprawa F-62/13)1

(Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania – Brak wyznaczenia nowego przedstawiciela – Zaprzestanie przez skarżącego odpowiadania na wezwania Sądu – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji o dokonaniu potrącenia w wysokości 500 EUR i pięciu potrąceń w wysokości 504,67 EUR z renty inwalidzkiej skarżącego, odpowiednio od lipca do grudnia 2012 r.Sentencja postanowieniaUmarza się postepowanie w sprawie F-62/13 Marcuccio/Komisja.L. Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.