Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 юни 2015 г. — Z/Съд

(Дело F-64/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Атестационeн доклад — Закъсняло изготвяне на атестационния доклад — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Z (представител: F. Rollinger, адвокат)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представител: A. V. Placco)

Предмет на делото

Искане да се отмени атестационният доклад, изготвен за жалбоподателя за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г., и да се осъди ответникът да заплати обезщетение за неимуществени вредиДиспозитив на решениетоОтхвърля жалбата.Z понася наред с направените от него съдебни разноски и тези на Съда на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 274, 21.9.2013 г., стр. 30.