Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. juuni 2015. aasta otsus – Z versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-64/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamisaruanne – Hilinenult koostatud hindamisaruanne – Tühistamishagi – Kahju hüvitamise hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Z (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus (esindaja: A. V. Placco)

Ese

Nõue tühistada hageja ajavahemiku 1. jaanuar 2008 kuni 31. detsember 2008 hindamisaruanne ning mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis mittevaralise kahju eest.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Z-i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Kohtu kohtukulud.

____________

1 ELT C 274, 21.9.2013, lk 30.