Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 czerwca 2015 r. – Z / Trybunał Sprawiedliwości

(Sprawa F-64/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Sprawozdanie z oceny – Zwłoka w sporządzeniu sprawozdania z oceny– Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Z (przedstawiciele: adwokat F. Rollinger)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości (przedstawiciel: A. V. Placco, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej dotyczącego okresu od dnia 1stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz zasądzenie od pozwanej zapłaty zadośćuczynienia.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Z pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 274 z 21.9.2013, s. 30.