Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. ledna 2022 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-51/20)1

„Nesplnění povinnosti státem – Státní podpory – Podpory prohlášené za protiprávní a neslučitelné s vnitřním trhem – Povinnost navrácení – Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti – Nevyhovění rozsudku – Nesplnění povinnosti zajistit navrácení protiprávních a neslučitelných podpor – Finanční sankce – Přiměřenost a odrazující charakter – Penále – Paušální částka – Platební schopnost – Vážení hlasů členského státu v Evropském parlamentu“

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Bouchagiar a B. Stromsky, zmocněnci)

Žalovaná: Řecká republika (zástupci: K. Boskovits a A. Samoni-Rantou, zmocněnci)

Výrok

Řecká republika tím, že nepřijala veškerá opatření, která vyplývají z rozsudku ze dne 9. listopadu 2017, Komise v. Řecko (C‑481/16, nezveřejněný, EU:C:2017:845), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 260 odst. 1 SFEU.

Řecké republice se ukládá povinnost zaplatit Evropské komisi penále ve výši 4 368 000 eur za každé období šesti měsíců ode dne vyhlášení tohoto rozsudku do dne splnění všech povinností vyplývajících z rozsudku ze dne 9. listopadu 2017, Komise v. Řecko (C-481/16, nezveřejněný, EU:C:2017:845).

Řecké republice se ukládá povinnost zaplatit Evropské komisi paušální částku ve výši 5 500 000 eur.

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 87, 16.3.2020.