Language of document :

Sag anlagt den 30. juni 2006 - Verheyden mod Kommissionen

(Sag F-72/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Luc Verheyden (Angera, Italien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionen tilpligtes at fremlægge alle personlige akter vedrørende sagsøgeren, der er forseglet af det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), samt alle de af OLAF indsamlede oplysninger og dokumenter, der vedrører ham.

Kommissionen tilpligtes at fremlægge fuldmagten for OLAF's inspektører.

Kommissionen tilpligtes at fremlægge alle OLAF's rapporter vedrørende undersøgelsen, hvad enten disse er fremsendt til de italienske judicielle myndigheder eller ej, herunder den rapport, der afslutter den interne undersøgelse.

Annullation af undersøgelsen vedrørende sagsøgeren.

Annullation af OLAF's skrivelse, der indeholdt en underretning om undersøgelsen og oplysninger fra de italienske myndigheder samt fremsendelse af undersøgelsesrapporterne til de italienske judicielle myndigheder.

Annullation af den foreløbige og den endelige undersøgelsesrapport.

Annullation af de stiltiende afvisninger af sagsøgerens anmodning og klage.

Annullation af alle retsakter, der efterfølger og/eller vedrører disse afgørelser, og som ligger efter anlæggelsen af nærværende søgsmål.

Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning, som efter billighed fastsættes til 30 000 EUR, idet der tages forbehold for en forhøjelse og/eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet, ud over at påberåbe sig anbringender, der meget ligner dem, der er fremført i sag F-5/05 1 og at fremsætte de samme ulovlighedsindsigelser som i denne sag, ligeledes anført, at Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 2 er ulovlig, for så vidt angår den del, der indfører artikel 1 i bilag IX til vedtægten.

____________

1 - EUT C 82 af 2.4.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-22/05 og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005)

2 - EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.