Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 maja 2007 r. - Lofaro przeciwko Komisji

(Sprawy połączone F-27/06 i 75/06)1

(Urzędnicy - Członek personelu tymczasowego - Przedłużenie okresu próbnego - Zwolnienie z upływem okresu próbnego - Akt niekorzystny- Termin na wniesienie zażalenia - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Lofaro (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: J.-L. Laffineur, adwokat)

Strona pozwana: Komisja wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy, wspierani w sprawie F-27/06 przez F. Longfils, adwokata)

Przedmiot sprawy

W sprawie F-27/06:

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przedłużeniu okresu próbnego skarżącego i o zwolnieniu skarżącego z upływem tego okresu i po drugie żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

W sprawie F-75/06:

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 28 września 2005 r. o zwolnieniu skarżącego wraz z końcem okresu próbnego, a także sprawozdania na zakończenie stażu, na podstawie którego decyzja ta została wydana i po drugie żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

Skargi zostają odrzucone jako niedopuszczalne.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Sprawa F-27/06: Dz.U. C 208 z 6.5.2006, str. 35 i sprawa F-75/06: Dz.U. C 212 z 2.9.2006, str. 48