Language of document :

17. juulil 2006 esitatud hagi - Lofaro versus komisjon

(Kohtuasi F-75/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alessandro Lofaro (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat J.-L. Laffineur)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 28. septembri 2005. aasta otsus vabastada hageja katseaja lõpus teenitusest ning katseaja aruanne, millel see otsus põhines;

tühistada vajalikus ulatuses töölepingute sõlmimiseks pädeva asutuse 31. märtsi 2005. aasta otsus jätta hageja kaebus läbi vaatamata;

mõista kostjalt hageja kasuks välja ex aequo et bono põhimõtte kohaselt hinnatud kahjutasu materiaalse kahju eest 85 473 eurot ja moraalse kahju eest 50 000 eurot, mida võidakse menetluse käigus suurendada või vähendada;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on endine komisjoni ajutine ametnik, töötas lepingu alusel, mis oli sõlmitud tähtajaks 16. september 2004 kuni 15. september 2009, ja mis nägi ette 6-kuulise katseaja vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 14. Pärast esimest negatiivset hindamisaruannet, katseaja pikendamist kuue kuu võrra ja teist negatiivset hindamisaruannet lõpetas kostja nimetatud lepingu.

Esitatud hagis toob hageja välja, et kostja on teinud ilmseid kaalutlusvigu selles osas, et esiteks tugines ta vääradele asjaoludele või tõlgendas neid vääralt, teiseks heitis ta hagejale ette probleeme, mille eest ta ei saanud vastutav olla.

Samuti on kostja hageja sõnul rikkunud üldpõhimõtteid, mis tagavad õiguse väärikusele ja kaitsele, ning teinud mittevajalikke kriitilisi märkusi.

Hageja väidab lõpuks, et kostja rikkus muude teenistujate teenistustingimuste artiklit 14, sest ei lõpetanud hindamisaruannet hiljemalt üks kuu enne katseaja lõppu.

____________