Language of document : ECLI:EU:F:2009:40

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

28 април 2009 година

Дело F‑72/06

Luc Verheyden

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Вътрешни разследвания на OLAF — Решение за изпращане от OLAF на информация на националните съдебни органи — Допустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 ЕА, с която г‑н Verheyden иска по-специално отмяна на решението на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да изпрати на италианските съдебни органи отнасяща се до него информация, както и осъждане на Комисията да му заплати обезщетение за вреди

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Увреждащ акт — Решение за изпращане от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на информация на националните съдебни органи — Включване

(член 90а от Правилника за длъжностните лица; член 10, параграф 2 от Регламент № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Жалба срещу Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

(член 90, параграф 1 и член 90а от Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна процедура

(член 90 от Правилника за длъжностните лица)

1.      С оглед на евентуалните си последици и предвид необходимостта да се гарантира ефикасна съдебна защита на посочените в Правилника лица решенията, с които Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в приложение на член 10, параграф 2 от Регламент № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от OLAF, изпраща информация на националните съдебни органи, представляват увреждащи актове по смисъла на член 90а от Правилника.

(вж. точка 38)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 28 април 2009 г., Violetti и др./Комисия, F‑5/05 и F‑7/05, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точки 69—97

2.      В рамките на въведената с член 90а от Правилника система на правни средства за защита искът за обезщетение на вреди, за които носи отговорност Европейската служба за борба с измамите (OLAF), е допустим само ако е предхождан от досъдебна процедура в съответствие с разпоредбите на Правилника. Тази процедура е различна в зависимост от това дали вредата, за която се иска обезщетение, произтича от увреждащ акт по смисъла на член 90а от Правилника или от поведение на OLAF, което няма характер на решение. В първия случай заинтересованото лице следва да сезира в определените срокове директора на OLAF с жалба срещу съответния акт. Напротив, във втория случай административната процедура трябва да започне с подаване на искане по смисъла на член 90, параграф 1 от Правилника за получаване на обезщетение и да продължи, ако е необходимо, с подаване на административна жалба срещу решението за отхвърляне на искането. Когато обаче е налице пряка връзка между жалба за отмяна и иск за обезщетение, последният е допустим като акцесорен на жалбата за отмяна, без да е необходимо тя да е предхождана от искане до администрацията да поправи претендираната вреда, нито от административна жалба, с която да се оспорва основателността на изричното или мълчаливото отхвърляне на искането.

(вж. точка 53)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд —: 28 юни 1996 г., Y/Съд, T‑500/93, Recueil FP, стр. I‑A‑335 и II‑977, точки 64 и 66

3.      Неспазването от администрацията на сроковете, предвидени в член 90 от Правилника, може да ангажира отговорността на съответната институция за евентуалните вреди, причинени на заинтересованите лица, ако обаче последните са спазили двата етапа на досъдебната процедура, а именно искане и след това административна жалба, за да получат обезщетение на твърдените вреди.

(вж. точка 60)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 26 януари 2005 г., Roccato/Комисия, T‑267/03, Recueil FP, стр. I‑A‑1 и II‑1, точка 84