Language of document : ECLI:EU:F:2009:40

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 28. aprila 2009

Zadeva F-72/06

Luc Verheyden

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Notranje preiskave OLAF – Sklep OLAF o posredovanju podatkov nacionalnim sodnim organom – Dopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero L. Verheyden predlaga predvsem, naj se razglasi ničnost sklepa Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), da italijanskim sodnim organom posreduje podatke, ki ga zadevajo, in naj se Komisiji naloži plačilo odškodnine.

Odločitev:      Tožba tožeče stranke se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Sklep Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) o posredovanju podatkov nacionalnim sodnim organom – Vključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90a; Uredba št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 10(2))

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Tožba proti Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF)

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90(1) in 90a)

3.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodni upravni postopek

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90)

1.      Sklepi, s katerimi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) na podlagi člena 10(2) Uredbe št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja OLAF, nacionalnim sodnim organom posreduje podatke, so glede na posledice, ki jih lahko imajo, in ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovitega sodnega varstva oseb, za katere veljajo Kadrovski predpisi, akti, ki imajo negativne posledice, v smislu člena 90a Kadrovskih predpisov.

(Glej točko 38.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 28. april 2009, Violetti in drugi proti Komisiji, združeni zadevi F‑5/05 in F‑7/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točke od 69 do 97.

2.      V sistemu pravnih sredstev, uvedenih s členom 90a Kadrovskih predpisov, je odškodninska tožba za povračilo škode, za katero je odgovoren Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), dopustna samo, če je bil prej opravljen predhodni postopek v skladu z določbami teh predpisov. Ta postopek se razlikuje glede na to, ali škoda, katere povračilo se zahteva, izhaja iz akta, ki ima negativne posledice, v smislu člena 90a Kadrovskih predpisov ali ravnanja OLAF, ki nima zveze z odločanjem. V prvem primeru mora zadevna stranka pri direktorju OLAF v predpisanih rokih vložiti pritožbo zoper zadevni akt. V drugem primeru pa se mora upravni postopek začeti z vložitvijo zahteve v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov za pridobitev odškodnine in se po potrebi nadaljevati s pritožbo zoper odločitev o zavrnitvi zahteve. Toda kadar obstaja neposredna zveza med ničnostno tožbo in odškodninsko tožbo, je zadnja dopustna kot dodatek k prvi, ne da bi pred njo morali biti vloženi zahteva, naj uprava povrne domnevno utrpelo škodo, in pritožba, s katero se izpodbija utemeljenost implicitne ali eksplicitne zavrnitve zahteve.

(Glej točko 53.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 28. junij 1996, Y proti Sodišču, T-500/93, RecFP, str. I-A-335 in II-977, točki 64 in 66.

3.      Če uprava ne upošteva rokov iz člena 90 Kadrovskih predpisov, lahko to povzroči odgovornost zadevne institucije za morebitno škodo, povzročeno zadevnim osebam, vendar le, če so te za pridobitev odškodnine za zatrjevano škodo izvedle dve fazi predhodnega postopka, in sicer vložile zahtevo in nato pritožbo.

(Glej točko 60.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 26. januar 2005, Roccato proti Komisiji, T-267/03, ZOdl. JU, str. I-A-1 in II-1, točka 84.