Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) on esittänyt 30.6.2021 – FV v. Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

(asia C-405/21)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Višje sodišče v Mariboru

Pääasian asianosaiset

Valittaja: FV

Vastapuoli: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 3 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä 8 artiklan ja 8 a artiklan kanssa, tulkittava siten, että se ei ole esteenä sellaisille kansallisille säännöksille, joiden mukaan ”lojaaliuden” ja ”huomattavan epätasapainon” edellytykset ovat vaihtoehtoiset (erilliset, itsenäiset ja toisistaan riippumattomat edellytykset) siten, että pelkästään toiseen näistä edellytyksistä liittyvien ratkaisevien tosiseikkojen olemassaolo riittää ratkaisemaan sopimusehdon kohtuuttomuuden?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29)