Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 października 2014 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-120/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego oddalającej wniosek strony skarżącej o zmianę miejsca pochodzenia na Larnakę (Cypr) oraz centrum interesów życiowych z Montrealu (Kanada) na Singapur po przeniesieniu do Parlamentu Europejskiego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. oddalającej wniosek strony skarżącej o zmianę jej centrum interesów życiowych z Montrealu na Singapur, a w rezultacie wskazanie jako miejsca jej pochodzenia Larnaki, a także, w stosownym wypadku decyzji z dnia 16 lipca 2014 r. oddalającej zażalenie na zaskarżoną decyzję.

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.