Language of document : ECLI:EU:F:2015:70

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Anden Afdeling)

30. juni 2015

Sag F-120/14

Caspar Curdt-Christiansen

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag – tjenestemænd – løn – årlige rejseudgifter – artikel 7, stk. 3, og artikel 8 i bilag VII til tjenestemandsvedtægten – fastsættelse af hjemstedet og af det naturlige tilhørsforhold – ansøgning om ændring af hjemstedet – begrebet naturligt tilhørsforhold – ændring af et familiemedlems bopæl – frist forløbet mellem ændringen af det naturlige tilhørsforhold og ansøgningen om ændring af hjemstedet – ændringens ekstraordinære karakter«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Caspar Curdt-Christiansen har nedlagt påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse om afslag på hans ansøgning om at ændre hans naturlige tilhørsforhold til Singapore i stedet for Montreal (Canada) og således fastsætte hans hjemsted til Larnaca (Cypern).

Udfald:      Europa-Parlamentet frifindes. Caspar Curdt-Christiansen bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Parlamentets omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – hjemsted – det sted, til hvilket tjenestemanden har et naturligt tilhørsforhold – ændring under karriereforløbet – indgivelse af en ansøgning om ændring – overholdelse af en rimelig frist – ændringens ekstraordinære karakter

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 1; bilag VII, art. 7, stk. 3, første afsnit)

Når der ikke er fastsat udtrykkelige fristbestemmelser, kan der stilles krav om overholdelse af en rimelig frist i alle de tilfælde, hvor retssikkerhedsprincippet eller princippet om den berettigede forventning er til hinder for, at Unionens institutioner og fysiske eller juridiske personer kan handle uden tidsmæssige begrænsninger, og derved navnlig risikere, at allerede opnåede rettigheder bringes i fare.

Særligt i forbindelse med søgsmål, der kan medføre en økonomisk byrde for institutionerne, er den pågældende tjenestemands overholdelse af en rimelig frist for fremsættelse af en ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, såsom en ansøgning om ændring af hjemstedet, også begrundet i hensynet til beskyttelsen af offentlige finanser. Dette medfører, at den berørte skal udvise omhu ved indgivelse af sin ansøgning inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor han fik kendskab til en ny væsentlig akt eller omstændighed, som kan medføre ændringer i hans retlige situation.

Ansættelsesmyndigheden kan i øvrigt under alle omstændigheder, henset til den ekstraordinære karakter af alle afgørelser om ændring af det sted, til hvilket tjenestemanden har et naturligt tilhørsforhold i henhold til artikel 7, stk. 3, første afsnit i bilag VII til vedtægten, selv ved en ansøgning, som overholder de formelle betingelser for tilladelse til ændring af hjemstedet, afvise at imødekomme en sådan ansøgning på grundlag af den ekstraordinære karakter af den afgørelse, som tillader ændringen.

(jf. præmis 37, 38 og 44)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: dom af 5. oktober 2004, Eagle m.fl. mod Kommissionen, T-144/02, EU:T:2004:290, præmis 57, og af 12. juli 2007, Eagle m.fl. mod Kommissionen, T-144/02, EU:T:2007:222, præmis 57 og 59 og den deri nævnte retspraksis

Personaleretten: dom af 8. februar 2011, Skareby mod Kommissionen, F-95/09, EU:F:2011:9, præmis 42-46