Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 октомври 2015 г. — FE/Комисия

(Дело F-119/14)1

(Публична служба — Назначаване — Конкурс на общо основание — Включване в списъка с резерви — Решение на органа по назначаването да не назначава издържало конкурса лице — Съответни правомощия на конкурсната комисия и на органа по назначаването — Условия за допускане до конкурса — Минимален професионален опит — Начини на изчисляване — Явна грешка в преценката от страна на конкурсната комисия — Липса — Загуба на възможността за назначаване — Обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: FE (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на Комисията да се прекрати процедурата за назначаване на включения в списък с резерви от конкурс жалбоподател като длъжностно лице, след като той е бил уведомен, че съответната главна дирекция е дала съгласието си за назначаването му и след като в крайна сметка е било прието, че няма достатъчно професионален опитДиспозитив на решениетоОтменя решението от 17 декември 2013 г., с което Европейската комисия отказва да назначи FE.Осъжда Европейската комисия да заплати на FE сума в размер на 10 000 EUR.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и тези на FE.

____________

1 ОВ C 7, 12.1.2015 г., стр. 56.