Language of document :

Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 12 февруари 2018 г. — Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality

(Дело C-94/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Nalini Chenchooliah

Ответник: Minister for Justice and Equality

Преюдициални въпроси

Когато на съпруг или на съпруга на гражданин на ЕС, упражнявал правото си на свободно движение съгласно член 6 от Директива 2004/38/EО1 , е отказано право на пребиваване по член 7 от тази директива, тъй като съответният гражданин на ЕС не упражнява или вече не упражнява права по Договора за ЕС в приемащата държава членка, в случай че е направено предложение за отвеждането на неговия съпруг или неговата съпруга от съответната държава членка, следва ли това отвеждане да бъде извършено в съответствие с разпоредбите на директивата, или попада в обхвата на националното право на тази държава членка?

Ако отговорът на предходния въпрос е в смисъл, че отвеждането следва да бъде извършено в съответствие с разпоредбите на директивата, следва ли това отвеждане да бъде извършено в съответствие с изискванията на глава VI от директивата, и по-специално на членове 27 и 28 от тази директива, или при такива обстоятелства държавата членка може да разчита и на други разпоредби, и по-специално на член 14 и 15 от директивата?

____________

1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г., стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).