Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 12. veebruaril 2018 – Nalini Chenchooliah versus Minister for Justice and Equality

(kohtuasi C-94/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Nalini Chenchooliah

Vastustaja: Minister for Justice and Equality

Eelotsuse küsimused

1.    Kas juhul, kui direktiivi 2004/38/EÜ1 artikli 6 alusel vaba liikumise õigusi kasutanud Euroopa Liidu kodaniku abikaasale on keeldutud andmast artikli 7 kohaselt riigis elamise õigust põhjendusel, et asjaomane liidu kodanik ei kasutanud või enam ei kasutanud asjaomases vastuvõtvas liikmesriigis Euroopa Liidu lepingust tulenevaid õigusi, ning kui on tehtud ettepanek nimetatud abikaasa väljasaatmiseks sellest liikmesriigist, peab see väljasaatmine vastama direktiivi sätetele või kuulub see liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaldamisalasse?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse, et väljasaatmine peab vastama direktiivi sätetele, peab see vastama direktiivi VI peatüki, eeskätt artikli 27 ja 28 nõuetele või tohib liikmesriik sellistel asjaoludel tugineda teistele direktiivi sätetele, sealhulgas artiklitele 14 ja 15?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).