Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 12 februarie 2018 – Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality

(Cauza C-94/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Ireland)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Nalini Chenchooliah

Pârât: Minister for Justice and Equality

Întrebările preliminare

În cazul în care soțului/soției unui cetățean al Uniunii, care și-a exercitat dreptul la liberă circulație în temeiul articolului 6 din Directiva 2004/38/EC1 , i-a fost refuzat dreptul de ședere în temeiul articolului 7 pentru motivul că cetățeanul UE în cauză nu își exercita sau nu își mai exercita drepturile conferite de Tratatul privind Uniunea Europeană în statul membru în cauză și, în cazul în care se propune ca soțul/soția să fi expulzat(ă) din statul membru respectiv, procedura de expulzare trebuie să respecte dispozițiile directivei sau intră în sfera de competență a dreptului național al statului membru în discuție?

În cazul în care răspunsul la întrebarea de mai sus este în sensul că expulzarea trebuie efectuată în conformitate cu dispozițiile directivei, procedura de expulzare trebuie să respecte dispozițiile capitolului VI din directivă, în special articolele 27 și 28, ori statul membru se poate baza, în aceste circumstanțe, pe alte dispoziții ale directivei, în special pe articolele 14 și 15?

____________

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 27, p. 56).