Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2019. szeptember 10-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nalini Chenchooliah kontra Minister for Justice and Equality

(C-94/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Uniós polgárság – EUMSZ 21. cikk – Az Unió polgárainak és családtagjaiknak valamely tagállam területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga – 2004/38/EK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdése, valamint a 15., 27., 28., 30. és 31. cikk – A „kedvezményezett” fogalma – A szabad mozgáshoz való jogát gyakorló uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező házastársa – Az uniós polgár abba a tagállamba való visszatérése, amelynek az állampolgára, és ahol szabadságvesztés-büntetését tölti – A harmadik állam említett állampolgárát érintő kiutasítási határozat meghozatala során a 2004/38/EK irányelv értelmében a fogadó tagállammal szemben előírt követelmények)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Nalini Chenchooliah

Alperes: Minister for Justice and Equality

Rendelkező rész

A Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó a harmadik állam állampolgárával szemben azzal az indokkal hozott kiutasítási határozatra, hogy ez utóbbi már nem rendelkezik az említett irányelv alapján tartózkodási joggal az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, amelyben ez az állampolgár házasságot kötött egy uniós polgárral, amikor az a szabad mozgáshoz való jogát gyakorolta azzal, hogy a fogadó tagállamba utazott, és ott az említett állampolgárral tartózkodott, és ez az uniós polgár ezt követően visszatért az állampolgársága szerinti tagállamba. Ebből következik, hogy a 2004/38 irányelv 30. és 31. cikkében előírt releváns eljárási biztosítékok az ilyen kiutasítási határozat elfogadásakor kötelezőek, amellyel összefüggésben semmilyen esetben sem írható elő beutazási tilalom.

____________

1 HL C 152., 2018.4.30.