Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. septembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irska) – Irska) – Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality

(Zadeva C-94/18)1

(Predhodno odločanje – Državljanstvo Unije – Člen 21 PDEU – Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju države članice – Direktiva 2004/38/ES – Člen 3(1) ter členi 15, 27, 28, 30 in 31 – Pojem „upravičenec“ – Državljan tretje države, ki je zakonec državljana Unije, ki je uresničeval svojo pravico do prostega gibanja – Vrnitev državljana Unije v državo članico, katere državljanstvo ima in v kateri prestaja zaporno kazen – Zahteve, ki so naložene državi članici gostiteljici na podlagi Direktive 2004/38/ES ob sprejetju odločbe o izgonu navedenega državljana tretje države)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nalini Chenchooliah

Tožena stranka: Minister for Justice and Equality

Izrek

Člen 15 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC je treba razlagati tako, da se uporablja za odločbo o izgonu, ki je bila sprejeta v zvezi z državljanom tretje države, ker ta nima več pravice do prebivanja na podlagi navedene direktive, v položaju, kot je ta v postopku v glavni stvari, v katerem je ta državljan sklenil zakonsko zvezo z državljanom Unije v času, ko je zadnjenavedeni uresničeval svojo pravico do prostega gibanja ter se je z navedenim državljanom tretje države preselil v državo članico gostiteljico in v njej prebival, pri čemer se je ta državljan Unije nato vrnil v državo članico, katere državljanstvo ima. Iz tega izhaja, da je treba upoštevna jamstva, določena v členih 30 in 31 Direktive 2004/38, upoštevati pri sprejetju take odločbe o izgonu, ki v nobenem primeru ne sme vsebovati prepovedi vstopa na ozemlje.

____________

1 UL C 152, 30.4.2018.