Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från High Court - Irland) – Nalini Chenchooliah mot Minister for Justice and Equality

(Mål C-94/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Unionsmedborgarskap – Artikel 21 FEUF – Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom en medlemsstats territorium – Direktiv 2004/38/EG – Artiklarna 3.1, 15, 27, 28, 30 och 31 – Begreppet förmånstagare – Tredjelandsmedborgare som är make eller maka till en unionsmedborgare som har utövat sin rätt till fri rörlighet – Unionsmedborgaren har återvänt till den medlemsstat som han eller hon är medborgare i och avtjänar där ett fängelsestraff – Krav som ställs på den mottagande medlemsstaten enligt direktiv 2004/38/EG i samband med att det fattas ett beslut om avlägsnande av nämnda tredjelandsmedborgare)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nalini Chenchooliah

Motpart: Minister for Justice and Equality

Domslut

Artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, ska tolkas så, att den är tillämplig på ett beslut om avlägsnande av en tredjelandsmedborgare med hänvisning till att vederbörande inte längre har uppehållsrätt enligt direktivet, i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet, där tredjelandsmedborgaren har ingått äktenskap med en unionsmedborgare vid en tidpunkt då unionsmedborgaren utövade sin rätt till fri rörlighet genom att bege sig till och tillsammans med tredjelandsmedborgaren uppehålla sig i den mottagande medlemsstaten, men där denna unionsmedborgare därefter har återvänt till den medlemsstat som han eller hon är medborgare i. Av detta följer att de relevanta garantier som föreskrivs i artiklarna 30 och 31 i direktiv 2004/38 är tillämpliga när ett sådant beslut om avlägsnande fattas och att beslutet inte under några omständigheter kan förenas med ett återreseförbud.

____________

(1 ) EUT C 152, 30.4.2018.