Language of document : ECLI:EU:T:2019:377

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

6 päivänä kesäkuuta 2019 (*)

Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää moottoriajoneuvoa – Aiempi yhteisömalli – Mitättömyysperuste – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T‑209/18,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, kotipaikka Stuttgart (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Klawitter,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään jaoston puheenjohtaja S. Hanne,

vastaajana,

jossa toisena osapuolena asian käsittelyssä EUIPO:n valituslautakunnassa oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Autec AG, kotipaikka Nürnberg (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Krogmann,

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 19.1.2018 antamasta päätöksestä (asia R 945/2016-3), joka liittyy Autec AG:n ja Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:n väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen, sekä tuomarit N. Półtorak ja E. Perillo (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ūkelytė,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.3.2018 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.7.2018 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.7.2018 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 7.8.2018 annetun päätöksen, jolla on päätetty, ettei kantajan 23.7.2018 päivättyä kirjettä sisällytetä asiakirja-aineistoon,

ottaen huomioon 23.8.2018 annetun päätöksen, jolla on päätetty, ettei kantajan 13.8.2018 päivättyä kirjettä sisällytetä asiakirja-aineistoon,

ottaen huomioon 20.9.2018 annetun päätöksen, jolla on päätetty olla yhdistämättä asioita T‑43/18, T‑191/18, T‑192/18, T‑209/18 ja T‑210/18,

ottaen huomioon uuden tuomarin nimeämisen jaoston täydentämiseksi sen vuoksi, että yksi sen jäsenistä oli estynyt,

ottaen huomioon 14.1.2019 annetun päätöksen, jolla on päätetty olla yhdistämättä asioita T‑209/18 ja T‑210/18 asian käsittelyn suullista vaihetta varten,

ottaen huomioon 12.2.2019 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

 Asian tausta

1        Kantajana oleva Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG jätti 20.8.2010 yhteisömallin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) nojalla.

2        Rekisteröitäväksi haettu yhteisömalli on seuraava (jäljempänä riidanalainen malli tai Porsche 911 ‑automallin 991-sarjan malli):

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not found Image not found

3        Tuotteet, joihin riidanalaista mallia on tarkoitus soveltaa, kuuluvat teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamisesta 8.10.1968 tehdyn Locarnon sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaiseen luokkaan 12‑08 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Moottoriajoneuvot”.

4        Riidanalainen malli julkaistiin 6.9.2010 Yhteisön mallilehdessä nro 2010/200 etuoikeuspäivällä 27.4.2010, ja kyseisen mallin kuvat julkaistiin 7.9.2012 Yhteisön mallilehdessä nro 2012/172.

5        Väliintulija Autec AG teki 8.7.2014 EUIPO:lle riidanalaista mallia koskevan mitättömyysvaatimuksen. Tämä vaatimus tehtiin asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 4 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan ja 6 artiklan kanssa, perusteella.

6        Väliintulijan mukaan Porsche 911 ‑automallin 991-sarjan malli ei ole uusi eikä luonteeltaan yksilöllinen, mikä muodostaa esteen sen suojaamiselle. Väliintulija esitti vaatimuksensa tueksi pääasiallisesti, että riidanalainen malli ei eroa huomattavasti muista Porsche 911 ‑automallin malleista, jotka on tuotu markkinoille vuoden 1963 alkuperäisen mallin jälkeen.

7        Tältä osin väliintulija vetosi erityisesti seuraaviin yhteisömalleihin:

–        yhteisömalli nro 735428-0001 (jäljempänä aiempi malli tai Porsche 911 ‑automallin 997-sarjan malli), joka on rekisteröity ”moottoriajoneuvoja” varten ja julkaistu 23.6.2008, ja joka on seuraava:

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

Image not foundImage not found

–        yhteisömalli nro 633748-0001, joka on rekisteröity ”autoja” varten ja julkaistu 9.1.2007, ja joka on seuraava:

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

8        Väliintulija myös liitti mitättömyysvaatimukseensa useita lehtiartikkeleita, jotka käsittelevät Porsche 911 ‑automallin muotoilua.

9        EUIPO:n mitättömyysosasto hyväksyi 10.5.2016 tekemällään päätöksellä mitättömyysvaatimuksen ja julisti riidanalaisen mallin mitättömäksi, koska se ei ole luonteeltaan yksilöllinen.

10      Kantaja valitti 23.5.2016 EUIPO:n mitättömyysjaoston päätöksestä asetuksen N:o 6/2002 55–60 artikloiden nojalla.

11      EUIPO:n kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 19.1.2018 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että malli ei ole luonteeltaan yksilöllinen asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

12      Ensiksi valituslautakunta katsoi, että autojen osalta mallin luojan vapautta rajoittavat kyseisen tuotteen tekniset ominaispiirteet, kuten esimerkiksi korin ja renkaiden omaaminen, sekä lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset erityisesti liikenneturvallisuuden osalta, kuten esimerkiksi ajovaloja, sivupeilejä ja takavalaisimia koskevat vaatimukset.

13      Seuraavaksi valituslautakunta katsoi, että teknisen käyttötarkoituksen tai lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten edellyttämien ominaispiirteiden toteutuksen suunnittelun osalta mallin luojan vapautta sellaisenaan ei sitä vastoin ole rajoitettu. Valituslautakunta täsmensi myös, että kyseessä olevien tuotteiden käyttäjä on kaikenlaisten autojen asiantunteva käyttäjä eli henkilö, joka ajaa, käyttää ja tuntee markkinoilla olevia automalleja.

14      Tältä pohjalta valituslautakunta katsoi, että kyseessä olevat mallit ovat samankaltaisia olennaisilta ominaisuuksiltaan kuten niiden korin, ovien ja ikkunoiden muodon tai ääriviivakuvion osalta.

15      Valituslautakunta tuli näin ollen johtopäätökseen, että Porsche 911 ‑automallin 997-sarjan mallin olemassaolo riittää muodostamaan esteen saman automallin 991-sarjan mallin luonteen yksilöllisyydelle ja ettei näin ollen ollut tarpeellista tutkia yhteisömallia nro 633748-0001, johon välintulija vetosi, eikä arvioida riidanalaisen mallin uutuutta.

 Asianosaisten vaatimukset

16      Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–        kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

–        hylkää ”yhteisömallia – – nro 198387-0001” koskevan mitättömyysvaatimuksen.

17      EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

–        hylkää kanteen ja

–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

 Oikeudellinen arviointi

18      Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 5 artiklan ja 6 artiklan kanssa, rikkomista.

19      Tältä osin kantaja vetoaa lähinnä siihen, että tällaisten autojen asiantunteva käyttäjä saa riidanalaisesta mallista erilaisen yleisvaikutelman kuin aiemmasta mallista, johon väliintulija vetoaa mitättömyysvaatimuksen tueksi. Kyseessä olevat kaksi mallia näet eroavat ”ulkoisilta ominaisuuksiltaan” ”huomattavasti” ja on ”hyvin ilmeistä”, ettei valituslautakunta voi arviointivirhettä tekemättä katsoa, etteikö riidanalainen malli olisi luonteeltaan yksilöllinen.

20      Kanneperusteen kertaamisen jälkeen on muistutettava, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhteisömalli julistetaan mitättömäksi, jos se ei täytä saman asetuksen 4–9 artikloissa säädettyjä edellytyksiä.

21      Asetuksen N:o 6/2002 4 artiklan 1 kohdassa täsmennetään tämän osalta, että malli suojataan yhteisömallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.

 Ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 6 artiklan kanssa, rikkomista

22      Asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ilmenee, että yksilöllistä luonnetta on arvioitava ensiksi, kun kyseessä on rekisteröity yhteisömalli, asiantuntevan käyttäjän saaman yleisvaikutelman kannalta (ks. tuomio 25.10.2013 Merlin ym. v. SMHV – Dusyma (Pelit) T‑231/10, ei julkaistu, EU:T:2013:560, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämän yleisvaikutelman on lisäksi erottava yleisvaikutelmasta, jonka hän saa muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai, jos vaaditaan etuoikeutta, ennen etuoikeuspäivää.

23      Lisäksi asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 2 kohdassa tarkennetaan, että mallin yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon kyseisen mallin luojalla ollut vapaus sen kehittelyssä.

24      Näiden oikeudellisten edellytysten kertaamisen jälkeen on todettava, että tätä aihepiiriä koskevan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisömallin yksilöllinen luonne seuraa asiantuntevan käyttäjän saamasta erilaisesta yleisvaikutelmasta tai ”déjà vu:n” puuttumisesta suhteessa kaikkiin aikaisempiin malleihin. Tältä osin ei voida ottaa huomioon eroja, jotka ovat riittämättömiä vaikuttamaan mainittuun kokonaisvaikutelmaan vaan otetaan huomioon ainoastaan erot, jotka riittävät luomaan erilaiset kokonaisvaikutelmat (ks. tuomio 7.11.2013, Budziewska v. SMHV – Puma (Loikkaava kissaeläin), T‑666/11, ei julkaistu, EU:T:2013:584, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25      Edellä mainittujen edellytysten perusteella on siis tutkittava, saako asiantunteva käyttäjä riidanalaisesta mallista erilaisen yleisvaikutelman kuin aikaisemmasta mallista, kun otetaan huomioon mallin luojan vapaus nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

 Asiantunteva käyttäjä

26      Asiantuntevan käyttäjän käsitteen tulkinnasta on aluksi todettava, että ”asiantuntevan käyttäjän” määre merkitsee sitä, että tämä henkilö käyttää mallin sisältävää tuotetta sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Lisäksi määrite ”asiantunteva” viittaa siihen, että vaikka käyttäjä ei ole välttämättä tekninen asiantuntija, hän tuntee kyseisellä alalla olemassa olevia erilaisia malleja ja jossain määrin näiden mallien yleensä sisältämiä osatekijöitä, ja käyttäjän tarkkaavaisuuden taso on suhteellisen korkea hänen käyttäessään kyseisiä tuotteita, koska hän on kiinnostunut niistä (tuomio 20.10.2011, PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, 59 kohta ja tuomio 28.9.2017, Rühland v. EUIPO – 8 seasons design (Tähdenmuotoinen valaisin), T‑779/16, ei julkaistu, EU:T:2017:674, 19 kohta).

27      Asiantuntevan käyttäjän käsite on näin ollen ymmärrettävä välimuodoksi keskivertokuluttajan, johon viitataan tavaramerkkialalla ja jolta ei edellytetä mitään erityistä tietämystä ja joka ei pääsääntöisesti tee suoraa vertailua riidanalaisten tavaramerkkien välillä, ja toimialan tuntijan eli tietyn teknisen tietämyksen omaavan asiantuntijan käsitteiden välillä. Asiantuntevan käyttäjän käsitteen voidaan siis ymmärtää tarkoittavan sellaista käyttäjää, joka ei ole keskimääräisen tarkkaavainen vaan erityisen tarkkaavainen kyseessä olevien tuotteiden suhteen joko henkilökohtaisen kokemuksensa tai kyseisen alan laajan tuntemuksensa vuoksi. (ks. vastaavasti tuomio 20.10.2011, PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, 53 kohta).

28      Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 19–21 kohdissa, että kyseisten mallien kohteena