Language of document :

Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal du travail de Liège- Belgie) – VW v. Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Věc C-92/21)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Azylová politika – Kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu – Nařízení (EU) č. 604/2013 (Dublin III) – Článek 27 – Opravné prostředky proti rozhodnutí o přemístění – Odkladný účinek žaloby – Článek 29 – Podmínky a lhůty pro přemístění – Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu – Směrnice 2013/33/ES – Článek 18 – Vnitrostátní opatření, kterým je žadateli, ve vztahu k němuž bylo vydáno rozhodnutí o přemístění, přiznáno místo ve zvláštním přijímacím zařízení, v němž je ubytovaným osobám poskytována asistence za účelem přípravy jejich přemístění“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal du travail de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobce: VW

Žalovaná: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Výrok

Článek 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský stát přijal vůči žadateli, který podal opravný prostředek proti rozhodnutí o přemístění do jiného členského státu ve smyslu čl. 26 odst. 1 nařízení, taková přípravná opatření pro toto přemístění, jako je přidělení místa ve zvláštním přijímacím zařízení, v němž je ubytovaným osobám poskytována asistence při přípravě jejich přemístění.

____________

1 Úř. věst. C 138, 19.4.2021