Language of document :

Žaloba podaná 26. februára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-20/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o náhradu škody spôsobenej omeškaním pri vypracovaní jeho hodnotiacich správ za roky 2008 a 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa implicitne zamieta žiadosť žalobcu podaná 13. januára 2012,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 20. novembra 2012, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom 24. júla 2012,priznať žalobcovi ex aequo et bono sumu stanovenú predbežne na jedno euro z dôvodu utrpenej majetkovej ujmy a na jedno euro z dôvodu utrpenej nemajetkovej ujmy,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.