Language of document :

Beroep ingesteld op 8 maart 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-21/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: T. Bontinck en S. Greco, advocaten)

Verwerende partij: Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit betreffende de overdracht van verzoeksters pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie, op basis van het berekeningsvoorstel waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partij

artikel 9 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut onwettig verklaren;

dientengevolge, het besluit van het secretariaat-generaal van de Raad van 23 mei 2012 nietig verklaren, waarbij verzoekster een voorstel wordt gedaan voor de overdracht van pensioenrechten krachtens artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut op basis van de AUB van 11 oktober 2011, dat door haar op 19 juli 2012 is ondertekend;

de verwerende partij overeenkomstig artikel 87, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken verwijzen in alle kosten.