Language of document :

Žaloba podaná 8. marca 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-21/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: T. Bontinck, S. Greco, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode dôchodkových práv žalobcu do systému dôchodkového zabezpečenia Únie na základe návrhu výpočtu, ktorým sa uplatňujú nové všeobecné vykonávacie pravidlá týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za protiprávny,následne zrušiť rozhodnutie Generálneho sekretariátu Rady z 23. mája 2012, ktoré obsahuje návrh prevodu dôchodkových práv podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku na základe všeobecných vykonávacích pravidiel z 11. októbra 2011 na žalobcu, ako ho podpísal 19. júla 2012,zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania podľa článku 87 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu.