Language of document :

11. juulil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-22/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Pecyna)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega keelduti hagejat tööle võtmast asjaolu tõttu, et ta ei vasta konkursiteates EPSO/AD/207/11 toodud osalemistingimustele.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Komisjoni personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi osakonna B.2 26. septembri 2012. aasta otsus, millega keelduti hagejat konkursi EPSO/AD/207/11 reservnimekirjast komisjoni (Eurostat) tööle võtmast ning millega lisati nimetatud reservnimekirja märkus teavitamaks komisjoni osakondi, et hageja ei vasta sellel konkursil osalemise tingimustele;

vajadusel tühistada Euroopa Komisjoni DG HR.D.2 direktori 25. veebruari 2013. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata ZZ esitatud kaebus (nr R/696/12);

mõista kohtukulud välja komisjonilt.