Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Pecyna)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie zatrudnienia skarżącego uznającej, że nie spełnia on kryteriów dopuszczenia określonych w ogłoszeniu o konkursie EPSO/AD/207/11.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, Wydział B.2 Komisji Europejskiej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zatrudnienia skarżącego w Komisji (ESTAT) z listy rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/207/11, na mocy której zamieszczono uwagę na liście rezerwy kadrowej tego konkursu, informującą służby Komisji, że skarżący nie spełnia kryteriów dopuszczenia do tego konkursu;

W razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora DG HR.D.2 Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 2013 r. oddalającej zażalenie złożone przez ZZ (nr R/696/12);

obciążenie Komisji kosztami postępowania.