Language of document :

Žaloba podaná 11. júla 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-22/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Pecyna, advokát)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí prijatia žalobcu do zamestnania z dôvodu, že nespĺňa kritériá účasti stanovené v oznámení o výberovom konaní EPSO/AD/207/11

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie oddelenia B.2 Generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje a bezpečnosť Európskej komisie z 26. septembra 2012, ktorým bolo zamietnuté jeho prijatie do zamestnania na Komisii (ESTAT) na základe rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/207/11 a ktorým bola do rezervného zoznamu uvedeného výberového konania doplnená poznámka informujúca oddelenia Komisie, že žalobca nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie riaditeľa GR.ĽZ.D.2 Európskej komisie, ktorým bola zamietnutá sťažnosť ZZ (č. Rl696/12) z 25. februára 2013,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.