Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 13 февруари 2014 г. — Moës/Комисия

(Дело F-20/13)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 114, 20.4.2013 г., стр. 48.