Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 юли 2014 г. — Mészáros/Комисия

(Дело F-22/13)1

(Публична служба — Конкурс — Обявление за конкурс EPSO/AD/207/11 — Успешно издържало конкурса лице, включено в списъка с резерви —Проверка от органа по назначаването на условията за участие в конкурс за степен AD 7 —Професионален опит с по-малка продължителност от минимално изискуемата продължителност — Явна грешка в преценката на конкурсната комисия —Оттегляне на предложение за наемане на работа от органа по назначаването — Обвързана компетентност на органа по назначаването)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Mátyás Támas Mészáros (Краков, Полша) (представител: M. Pecyna, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и G. Gattinara)Предмет на делотоИскане да бъде отменено решението, с което се отхвърля искането на Евростат за назначаване на жалбоподателя и той не се счита за отговарящ на условията на конкурс EPSO/AD/207/11.Диспозитив на определениетоОтхвърля жалбата като явно неоснователна. Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на г-н Mészáros.