Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

28 януари 2016 година

Дело F‑21/13

Wieslawa Goch

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Прехвърляне на пенсионни права — Решения на Общия съд, постановени в хода на производството — Оттегляне на ищеца или жалбоподателя — Заличаване — Съответно възлагане на съдебните разноски“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Goch по същество иска решението на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз от 23 май 2012 г., съдържащо предложение до жалбоподателя за прехвърляне на пенсионни права по член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, да бъде отменено. В подкрепа на жалбата си жалбоподателят по-специално твърди, че член 9 от приетите от тази институция на 11 октомври 2011 г. Общи правила за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника е незаконосъобразен.

Решение:      Заличава дело F‑21/13 от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят направените от тях съдебни разноски.

Резюме

Съдебно производство — Оттегляне на ищеца или жалбоподателя — Заличаване от регистъра

(член 84 и член 103, параграф 5 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

(вж. т. 6)