Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR FØRSTE AFDELING VED RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER

28. januar 2016

Sag F-21/13

Wieslawa Goch

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Overførsel af pensionsrettigheder – dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret under sagen – sagsøgerens ophævelse af sagen – slettelse – den respektive pålæggelse af sagsomkostninger«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Wieslawa Goch i det væsentlige nedlagde påstand om annullation af afgørelsen truffet af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union den 23. maj 2012 om fastsættelse af et forslag til overførsel af pensionsrettigheder i henhold til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Sagsøgeren gjorde til støtte for søgsmålet bl.a. gældende, at artikel 9 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og artikel 12 i bilag VIII til vedtægten, vedtaget af denne institution den 11. oktober 2011, er ulovlig.

Udfald:      Sag F-21/13 slettes af Personalerettens register. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Indhold

Proceduren for Personaleretten – sagsøgerens ophævelse af sagen – slettelse af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 84 og art. 103, stk. 5)

(jf. præmis 6)