Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

28 päivänä tammikuuta 2016

Asia F‑21/13

Wieslawa Goch

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Eläkeoikeuksien siirtäminen – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiot, jotka on annettu asian käsittelyn aikana – Kanteen peruuttaminen – Asian poistaminen rekisteristä – Kummankin asianosaisen velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Wieslawa Goch vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön 23.5.2012 tekemän päätöksen, jossa vahvistettiin kantajan osalta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaista eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva ehdotus. Kanteensa tueksi kantaja vetosi muun muassa tämän toimielimen 11.10.2011 antamien, henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artiklan lainvastaisuuteen.

Ratkaisu:      Asia F-21/13 poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen peruuttaminen – Asian poistaminen rekisteristä

(Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 84 artikla ja 103 artiklan 5 kohta)

(ks. 6 kohta)