Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poľsko) 23. marca 2021 – K.D./Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(vec C-208/21)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: K.D.

Žalovaná: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 ods. 1 smernice 2005/29/ES1 v spojení s jej článkom 2 písm. d) vykladať v tom zmysle, že pojem nekalá obchodná praktika sa vzťahuje len na okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy a predstavením produktu spotrebiteľovi, alebo spadá do pôsobnosti smernice a v dôsledku toho pod pojmom nekalá obchodná praktika treba chápať aj vypracovanie klamlivých všeobecných obchodných podmienok obchodníkom, ktorý je tvorcom produktu, pričom dané obchodné podmienky sú základom predajnej ponuky pripravenej iným obchodníkom, a teda priamo nesúvisia s uvádzaním produktu na trh?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku treba vychádzať z toho, že obchodníkom, ktorý je podľa smernice 2005/29/ES zodpovedný za uplatňovanie nekalej obchodnej praktiky, je obchodník zodpovedný za vypracovanie klamlivých všeobecných obchodných podmienok alebo je ním obchodník, ktorý na základe takýchto všeobecných obchodných podmienok ponúka produkt spotrebiteľovi a je priamo zodpovedný za uvedenie produktu na trh, alebo treba vychádzať z toho, že podľa smernice 2005/29/ES sú zodpovední obaja obchodníci?

Bráni článok 3 ods. 2 smernice 2005/29/ES takej vnútroštátnej právnej úprave (výkladu vnútroštátneho práva), ktorá priznáva spotrebiteľovi právo žiadať na vnútroštátnom súde vyhlásenie zmluvy uzavretej s obchodníkom za neplatnú spojené so vzájomným vrátením plnení, ak bol prejav vôle spotrebiteľa týkajúci sa uzatvorenia zmluvy uskutočnený pod vplyvom nekalej obchodnej praktiky?

V prípade kladnej odpovede na tretiu otázku, treba uznať, že vhodným právnym základom na posúdenie konania obchodníka spočívajúceho v použití nezrozumiteľných a nejasných všeobecných obchodných podmienok voči spotrebiteľovi bude smernica 93/132 a má sa v tejto súvislosti požiadavka uvedená v článku 5 smernice 93/13, že zmluvné podmienky musia byť vypracované zrozumiteľne, vykladať v tom zmysle, že v poistných zmluvách uzatváraných medzi kapitálovým poistným fondom a spotrebiteľmi predmetnú požiadavku spĺňa zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá a ktorá priamo nestanovuje rozsah investičného rizika počas trvania poistnej zmluvy a informuje len o možnosti straty časti zaplatenej prvej platby poistného a následných platieb poistného v prípade vystúpenia z poistenia pred koncom doby poistenia?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22.

2 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách; Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29, Mim. vyd. 15/002, s. 288.