Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti (Румъния), постъпило на 31 март 2021 г. — TU, SU/BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

(Дело C-200/21)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподатели: TU, SU

Ответници: BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

Преюдициален въпрос

Допуска ли Директива 93/131 национална правна уредба като съдържащата се в глава VI, член 712 и сл. от Гражданския процесуален кодекс, която предвижда петнадесетдневен срок, в който при възражение срещу принудително изпълнение длъжникът може да се позове на неравноправния характер на договорна клауза на изпълнителното основание, при положение че за предявяването на иска за установяване на наличието на неравноправни клаузи в изпълнителното основание няма срок и в производството по този иск длъжникът има право да поиска спиране на принудителното изпълнение съгласно член 638, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).