Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 31. března 2021 – TU, SU v. BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

(Věc C-200/21)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Bucureşti

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: TU, SU

Odpůrkyně: BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

Předběžná otázka

Brání směrnice 93/131 takovému pravidlu vnitrostátního práva, jako je pravidlo vyplývající z článku 712 a násl. kapitoly VI občanského soudního řádu, které stanoví lhůtu 15 dnů, ve které může dlužník v rámci námitek proti nucenému výkonu rozhodnutí uplatnit zneužívající povahu smluvního ujednání exekučního titulu, jestliže žaloba znějící na zjištění existence zneužívajících ujednání obsažených v exekučním titulu nepodléhá žádné lhůtě a v rámci této žaloby je dlužníkovi umožněno požádat o odklad nuceného výkonu titulu v souladu s čl. 638 odst. 2 občanského soudního řádu?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, a tisková oprava, Úř. věst. 2016, L 303, s. 26).