Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 31 marca 2021 r. – TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

(Sprawa C-200/21)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: TU, SU

Strona przeciwna: BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywa 93/131 stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, takiemu jak wynikający z art. 712 i nast. rozdziału VI kodeksu postępowania cywilnego, przewidującemu termin 15 dni, w którym dłużnik może powołać się w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego na nieuczciwy charakter warunku umownego zawartego w tytule egzekucyjnym, ponieważ powództwo o ustalenie istnienia nieuczciwych warunków zawartych w tytule egzekucyjnym nie podlega żadnemu terminowi i w ramach takiego powództwa dłużnik może żądać wstrzymania wykonania tytułu zgodnie z art. 638 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego?

____________

1 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L 95, s. 29).