Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 22. decembra 2020 - Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/Verein für Konsumenteninformation

(Zadeva C-701/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in vlagateljica revizije: Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Tožeča stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Verein für Konsumenteninformation

Vprašanje za predhodno odločanje:

Ali določbe iz poglavja VIII, zlasti iz člena 80(1) in (2) in člena 84(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL 2016, L 119, str. 1; v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov)1 , nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki – poleg pooblastil za poseganje, ki jih priznava nadzornim organom, pristojnim za spremljanje in izvajanje Uredbe, in možnosti pravnega varstva, ki jih priznava posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki – konkurentom, na eni strani, ter združenjem, telesom in zbornicam, ki so do tega upravičeni na podlagi nacionalnega prava, na drugi strani, priznava pravico, da zaradi kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov neodvisno od kršitve konkretnih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in ne da bi jih za to pooblastil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na podlagi prepovedi izvajanja nepoštenih poslovnih praks, kršitve zakona o varstvu potrošnikov ali prepovedi uporabe neveljavnih splošnih pogojev poslovanja proti kršitelju vložijo tožbo pred civilnimi sodišči?

____________

1 UL 2016, L 119, str.1.