Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 29. decembra 2020 – Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(vec C-706/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Amoena Ltd

Žalovaný: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

Majú sa anglické zámená „them“ [im], „they“ [ony] a „their“ [ich] použité v bode 53 rozsudku1 chápať v tom zmysle, že sa vzťahujú na podprsenky, alebo na prsníkové protézy?

Hovorí druhá veta bodu 53 o teste odlišnom od testu opísaného v bode 51 rozsudku vo veci Amoena, ktorý vychádza z vysvetlivky k HS k číslu 8473, keď vyžaduje, aby podprsenky (t.j. potenciálne príslušenstvo) umožňovali prsníkovým protézam plniť inú funkciu, než na ktorú sú „ony“ (pravdepodobne prsníkové protézy) určené, alebo iba aplikuje test opísaný v bode 51, ktorý vyžaduje, aby plnili službu zvláštnej funkcie popri hlavnej funkcii prsníkovej protézy?

____________

1 C-677/18, Amoena, rozsudok z 19. decembra 2019 (ECLI:EU:C:2019:1142).